Dataansvar

VALIDAN ApS tilbyder, som godkendt kontrolinstans, en række ydelser indenfor efterprøvning af ledelsessystemer og behandler i den forbindelse en række personoplysninger. I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du er kunde, bliver certificeret, besøger vores hjemmeside eller i anden anledning er i kontakt med os.

VALIDAN ApS er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Vores juridiske oplysninger er som følger:

VALIDAN ApS, Jessens Mole 11, 5700 Svendborg

Telefon: +45 41 44 42 43, e-mail info@validan.dk, CVR nr. 40958088

Behandling af personoplysninger

Oplysningspligt

Når VALIDAN ApS indsamler og behandler dine personoplysninger, vil vi oplyse dig om det. Måden hvorpå du oplyses vil afhænge af i hvilken sammenhæng vi indsamler og behandler dine data, og du vil i alle tilfælde og som minimum blive oplyst via en henvisning til nærværende.

Berigtigelse

VALIDAN ApS opdaterer løbende dine personoplysninger, hvis det kommer til vores kendskab, at de er ændret. Vi beder dig derfor informere os om eventuelle ændringer i dine personoplysninger. Dette kan ske direkte til VALIDAN ApS eller via e-mail til info@validan.dk

Videregivelse indenfor EU/EØS

VALIDAN ApS kan videregive dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at levere den aftalte ydelse eller opfylde eventuelle myndighedskrav. En sådan videregivelse kan være til koncernforbundne selskaber, samarbejdspartnere eller relevante myndigheder.

Overførsel til tredjelande

VALIDAN ApS kan videregive dine personoplysninger til modtagere udenfor EU/EØS. Dette i samme omfang og på samme grundlag som nævnt for EU/EØS lande. VALIDAN ApS vil sikre, at der er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved overførsel til et tredjeland jf. persondataforordningens artikel 45-49.

Opbevaring og sletning

VALIDAN ApS opbevarer dine personoplysninger i det for formålet nødvendige tidsrum. Dette varierer afhængigt af opgavens art og er beskrevet i interne procedurer og retningslinjer, der sikrer, at ingen personoplysninger gemmes længere tid, end der er sagligt grundlag for.

Tidsrummet er fastsat ud fra en samlet vurdering af typen og mængden af personoplysninger, VALIDAN ApS’s legitime interesse samt opfyldelse af eventuelle kunde- eller lovkrav.

Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret dine personoplysninger, som du har givet til os.

Henvendelser vedrørende dine rettigheder kan ske til os via e-mail til info@validan.dk

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag.

Klagemulighed

Hvis du er uenig i den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger har du ret til at indgive en klage til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk